MA 2+3
      Jumpin Open Celkem  
      Délka: 134 Standartní čas: 41 Délka: 179 Standartní čas: 49 Délka: 313  
Pořadí     Chyby Odmítnutí Čas Tr. b.čas Tr. body Chyby Odmítnutí Čas Tr.b.čas Tr. body Čas Tr. body Rychlost
1 Kája Amádeus     35.43   0 1 1 51.63 2.63 12.63 87.06 12.63 3.60
2 Lucka Rickina 1   47.15 6.15 11.15+2D     43.76   0 90.91 11.15+2D 3.44